ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Centuryply Blog

ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਜਾਣ – ਪਛਾਣ

BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

BWP ਅਤੇ BWR ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਨਕਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਚੋ

BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋ

ਸੈਨਿਕ 710, ਟਿਕਾਊ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ

ਸਿੱਟਾ


ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਹਨ ਹੀ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਸੇਗਾ।


ਏਸ ਲਈ, ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

BWP ਜਾਂ ਉਬਲਦੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹੈ। BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਈ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਮਰੀਨ grade ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਰਕੇ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹੈ।

Century Ply BWP grade ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

● ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪਲਾਈ

● ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਾਈਮ

● ਬੌਂਡ 710

● ਸੈਨਿਕ 710

BWP ਅਤੇ BWR ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ?

ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ BWR ਅਤੇ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ। BWR ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਰੋਧਕ ਹੈ ਤੇ BWP ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। BWR ਨਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ BWP ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ, BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਭਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁੱਸੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤਰੀਕੇ: ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾੜਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਝੁਕਣਾ ਆਦੀ।
  2. ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਡੁੱਬਾ ਦਵੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਓਹ ਓਹਦਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਈ। ਅਸਲੀ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ 50 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਸੈਨਿਕ 710 ਪੂਰੇ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ)
  3. CenturyPromise ਐਪ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ Century Ply ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁੱਸੀ CenturyPromise ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ Century Ply ਦੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ QR ਕੌੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਏਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।

BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋ

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ:

ਬਾਥਰੂਮ

ਰਸੋਈ

ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਦਿ

BWP- ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਜਿਨੂੰ ਮੈਰੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਹਾਜ, ਨਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਸੈਨਿਕ 710, ਟਿਕਾਊ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫ!

ਅਨੋਖੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤਿਕਾਉਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਸੀ BWP ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸੈਨਿਕ 710 105 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ(ਯੂਨਿਟ = 929sq. Com, including GST)

ਸਿੱਟਾ

ਸੈਨਿਕ 710 ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਬਨਾਣ ਦਾ ਸੁਪਣਾ ਹੁਣ ਸੁਪਣਾ ਨਈ ਰਿਹਾ। ਸੈਨਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਏਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ:

https://www.centuryply.com/sainik-710-2021/punjabi

SAINIK 710 - Asli Waterproof Plywood.

Enquire Now

Add your comments

Voice Search

Speak Now

Voice Search
Web Speech API Demonstration

Click on the microphone icon and begin speaking.

Speak now.

No speech was detected. You may need to adjust your microphone settings.

Click the "Allow" button above to enable your microphone.

Permission to use microphone was denied.

Permission to use microphone is blocked. To change, go to chrome://settings/contentExceptions#media-stream

Web Speech API is not supported by this browser. Upgrade to Chrome version 25 or later.

Press Control-C to copy text.
(Command-C on Mac.)
Text sent to default email application.
(See chrome://settings/handlers to change.)