Century Promise App Century Promise App Century Promise App
Century Promise - Check Original Plywood

എന്താണ് CenturyPromise ആപ്പ്?

വിപണിയിൽ വളരെ അധികം വ്യാജമായ പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി, അതിൻറെ എല്ലാ പ്ലൈബോർഡുകളിലും ഏകീകൃതമായ സവിശേഷ QR codes രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി, പ്ലൈവുഡ് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് CenturyPly ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് Century Promise ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപയോഗിച്ച് ഈ QR code സ്കാൻ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്താൽ, ബോർഡ് ശരിയായ CenturyPly ആണോ അതോ അതിൻറെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് QR code നിങ്ങളോട് പറയും.. ഇതിനൊപ്പം, അത് ഈ പ്ലൈബോർഡ് നിർമ്മിച്ച ഫാക്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകും. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറോ നടത്തിയ ഒരു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങലിൻറെ ഇ-വാറണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എങ്ങിനെയാണ് CenturyPromise ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

കോൺട്രാക്റ്റേർസ് & ഡീലേർസ് എന്തുകൊണ്ട് CenturyPromise ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം?

ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി

ഉപഭോക്താക്കൾ, ഡീലേർസ്, റീടെയ്‍ലേർസ് കൂടാതെ കോൺട്രാക്റ്റേർസ് എന്നിവർക്ക് CenturyPromise ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാങ്ങിയ പ്ലൈവുഡിൻറെ യാഥാർത്ഥികത ഉറപ്പുവരുത്താനും, ഇ-വാറണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അടുത്തകാലത്തെ ഓഫറുകളും പ്രൊമോഷനുകളും അറിയാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഡീലേർസ്, കോൺട്രാക്റ്റേർസ് കൂടാതെ റീടെയ്‍ലേർസ് എന്നിവർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ അപ്പ് വഴി അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇ-വാറണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാനും കഴിയും.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക


CenturyPromise ആപ്പിൻറെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • Century Promise App Benefit

  ഇ-വാറണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്

 • Smartphone and Tablet compatible APP

  സ്മാർട്ട് ഫോണും ടാബ്ലറ്റുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്

 • Duplicate Proof

  ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്

 • Century Promise App - Free of Cost

  സൗജന്യം

 • Century Promise App - Available on iOS and Playstore

  ഐ‍ഒ‍എസ്സിലും പ്ലേസ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്

Check Plywood Quality

എന്തുകൊണ്ട്CenturyPly

Century Promise - Scan Plywood to Check Authenticity

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള CenturyPly ഡീലേർസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക

യഥാർത്ഥ പ്ലൈവുഡ് വാങ്ങൂ & അല്ലലില്ലാതെ ഇരിക്കൂ

ഇപ്പോൾ വാങ്ങൂ Century Promise - Authentic Plywood

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക